AKTUALNOŚCI

W poniedziałek, 4 lutego odbyła się sesja nadzwyczajna Powiatu Łobeskiego. Na wniosek Starosty Łobeskiego, odwołano Helenę Szulc ze stanowiska skarbnika powiatu.

Pani Renata Kulik, Starosta Powiatu Łobeskiego, podczas sesji przedstawiła obszerne uzasadnienie.

- Stanowisko skarbnika należy do kluczowych stanowisk w każdym samorządzie. Skarbnik prowadzi sprawy finansowe powiatu i wykonuje szereg czynności zastrzeżonych ustawowo do jego wyłącznej kompetencji. Czynności te wykonać może tylko osobiście skarbnik albo osoba upoważniona do tego przez skarbnika.

W dniu 22 stycznia 2019 r. pani skarbnik Helena Szulc złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodu przejścia na emeryturę z dniem 25 stycznia 2019 r. Nagłe odejście skarbnika spowodowałoby poważne utrudnienia w funkcjonowaniu powiatu do czasu znalezienia kandydata i powołania nowego skarbnika. Mając na względzie dobro powiatu, zaproponowałam pani skarbnik na piśmie w dniu 25 stycznia 2019 r., że wystąpię do Rady Powiatu o odwołanie jej ze stanowiska, a także rozwiążę stosunek pracy za porozumieniem stron z powodu przejścia na emeryturę z dniem 25 kwietnia 2019 r., uważając że ten okres wystarczyłby na znalezienie kandydata do objęcia funkcji Skarbnika i jego powołanie w sposób zapewniający realizację zadań Powiatu w sposób ciągły i niezakłócony.

Okazało się jednak, że tego samego dnia, 25 stycznia, w późniejszych godzinach, pani skarbnik wręczyła pani Kamili Lis, zastępcy głównego księgowego w Starostwie Powiatowym w Łobzie, datowane na 24 stycznia, pismo cofające udzielone jej upoważnienia do dokonywania czynności w imieniu skarbnika w czasie jego nieobecności. Skarbnik nie poinformowała mnie o cofnięciu upoważnienia pracownikowi. Jednocześnie od dnia 28 stycznia 2019 r. skarbnik powiatu jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. Pani skarbnik, odnosząc się do mojej propozycji z dnia 25 stycznia na rozwiązanie stosunku pracy, złożyła w Starostwie Powiatowym pismo o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 25 kwietnia 2019 r. z powodu przejścia na emeryturę.

Wiele krajów zmieniło swoje prawo dotyczące przemocy seksualnej, uznając że seks bez wyraźnej zgody jest gwałtem. To bardzo ważne zmiany.

Uwaga! Z uwagi na informację o planowanym ogłoszeniu żałoby narodowej związanej z pochówkiem Jana Olszewskiego byłego premiera i działacza opozycji antykomunistycznej, która ma się rozpocząć w najbliższy czwartek 14 lutego i potrwać do soboty do godziny 18, Organizator podjął decyzję o przełożeniu terminu wykonania tańca na 20 lutego 2019 r. godzina 14.30 Rynek w Resku.

 

W Polsce cały czas to kobieta/ dziewczyna musi udowodnić, że powiedziała wystarczająco głośno i wyraźnie „nie”, aby udowodnić winę gwałciciela. A jeśli spała, albo ktoś jej wrzucił pigułkę gwałtu? Jak mogła to zrobić? Posiadanie prawa, które stwierdza, że seks bez zgody jest gwałtem, dałoby jasno do zrozumienia, że to ty i tylko ty masz prawo decydować o swoim ciele.

 Dlatego w 2019 roku tematem wiodącym akcji w Polsce jest kwestia zgody na kontakty intymne.

Wszystkie mamy prawo do kontaktów intymnych bez przemocy!
Tylko „tak” oznacza zgodę, a „nie” znaczy „nie”.
To musi się stać oczywiste.

Stowarzyszenie „Żyj lepiej” w Orlu będzie wydawało żywność w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

13 lutego 2019 r. w godzinach od 9.00 do 20.00

Miejsce: świetlica wiejska Orle

Stowarzyszenie przypomina o zasadach odbioru paczek żywnościowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Resku.

Telefon: 91 395 13 96

W dniu 31 stycznia 2019 roku w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0010/18-00 dla projektu pn.: „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku” pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Resko.

Gmina Resko decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2018 r. otrzymała dofinansowanie na poziomie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.999.999,89 zł, w tym:

- 3.529.411,66 zł z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- 470.588,23 zł z środków budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany w 2019 roku w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Historia naszych ziem łączy się z rodem Borków. Byli to założyciele lub właściciele miast Łobez, Resko i Węgorzyno, którzy skolonizowali tereny nad Regą. W związku z tym na tym terenie zachowało się do dzisiejszych czasów wiele zabytków z tego okresu. Niestety większość z nich jest w katastrofalnym stanie, a ich przyszłość przedstawia się w czarnych kolorach.

W XVIII wieku oficjalnie powstały ziemskie powiaty szlachty pomorskiej: Borkische Kreis, a jego sąsiedztwie Ostenscher Kreis i Daberscher Kreis na pograniczu z Nowa Marchią (Brandenburgią). Pomorze po śmierci ostatniego księcia z rodu Gryfitów włączone zostało do Brandenburgii, a ta była współinicjatorem zjednoczonego Królestwa Prus. Borkowie, Ostenowie i Dewitzowie z Dobrej w 1815 r., wraz z likwidacją przez władze pruskie pańszczyzny, podporządkowali się rozporządzeniom administracyjnym państwa. Powstał powiat Regenwalde (Reski), obejmujący jeszcze miasto Płoty i okolice (należące wcześniej do Ostenów).

Po wybudowaniu pierwszej w powiecie linii kolejowej Stargard - Koszalin (1859 r.) stolicę powiatu przeniesiono, nie bez protestów Reska, do Łobza (1860 r.). Jednak powiat nadal zwał się Reski, miał wtedy 1191 km2 i należał do Rejencji Szczecińskiej. Po objęciu Ziem Odzyskanych przez polską administrację, powierzchnia okręgu-powiatu Ławiczka-Resko z siedzibą w Łobzie nie zmieniła się.

Dopiero w latach 1954-58 odłączono od powiatu łobeskiego rejon płotowski, a powierzchnia zmniejszyła się do 949 km2. W takim kształcie dotrwał do 1975 r., gdy zlikwidowano ten poziom administracji.

Większość zabytków została zdewastowana i rozkradziona zaraz po 1945 roku. Część z nich zachowała się do dzisiaj i jest w prywatnych rękach. Sporo z nich znajduje się w rejestrach Konserwatora Zabytków. Te które przetrwały wymagają pilnych remontów, lub przynajmniej prac zabezpieczających. Niestety, większość obiektów znika bezpowrotnie w wyniku zaniedbania przez ich właścicieli.

W czwartek 24 stycznia, odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Resku. Podczas ponad dwugodzinnych obrad, poruszano tematy które wzbudzały sporo emocji.

Odkąd pojawił się ustawowy obowiązek nagrywania i transmitowania na żywo obrad, oraz archiwizowania i ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, społeczeństwo w szerszym zakresie może uczestniczyć w sprawach samorządowych. Jednocześnie wszystkie decyzje, głosy, reakcje i starania radnych staja się mniej anonimowe. Specjalnie dla naszych czytelników, przygotowaliśmy skrót najważniejszych tematów omawianych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Resku.

Sprawa przychodni w Resku

Na wstępie wycofano wniosek radnego Andrzeja Nowaka, dotyczący budowy nowej przychodni w Resku. Autor wniosku argumentował, że nie rezygnuje z tego pomysłu. Radny nadal widzi potrzebę budowy nowej przychodni i będzie nad tym pracował. Według radnego, wspomniana inwestycja odwlecze się w czasie, ale musi zostać zrealizowana. Docelowo w budynku przy ul. Monte Cassino miałby funkcjonować tylko Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku.

Remont dróg w Ługowinie

Kolejna sprawa dotyczyła wniosku mieszkańców Ługowiny, konkretnie poruszona sprawa dotyczyła pilnej potrzeby remontu dróg gminnych. Wniosek mieszkańców został rozpatrzony pozytywnie, jednak, jak przeczytano w uzasadnieniu, realizacja tego zadania może się odwlec w czasie. Wspomniane drogi nie są ujęte jako priorytetowe w wieloletniej prognozie finansowej gminy Resko. Jako pierwsze będą realizowane inwestycje przy ul. Olsztyńskiej, Kieleckiej i Krakowskiej w Resku oraz w miejscowościach Dorowo, Prusim i Lubień Dolny. Gmina Resko nadal czeka na możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie wspomnianych inwestycji.

Skarga na działalnosć dyrektora Zespołu Szkół w Resku

Pod rozwagę radnych trafiła skarga wniesiona przez rodziców. Według wnoszących skargę, w Zespole Szkół w Resku dochodzi do łamania uchwały, która była wdrażana w czasie ostatnich reform oświaty na terenie Reska. Jak argumentowali rodzice, obiecywano, że dzieci z młodszych klas nie będą się uczyły z uczniami liceum, czy szkoły branżowej w jednym budynku (budynku liceum przy ul. Buczka). W związku z tym, że zajęcia różnych grup wiekowych odbywają się w jednym gmachu, dochodzi do przemocy słownej i fizycznej stosowanej wobec dzieci młodszych. Ta sytuacja wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa uczniów, argumentowali rodzice. W styczniu 2019 roku, Kuratorium Oświaty ze Szczecina przeprowadziło kontrolę w Zespole Szkół w Resku.

W dniu 28 stycznia 2019 roku w gabinecie Wicestarosty odbyło się posiedzenie Kapituły opiniującej zgłoszone wnioski do przyznania Nagrody Specjalnej Starosty Łobeskiego "Smoki Powiatu".

Uroczysta gala "SMOKI POWIATU 2019" odbędzie się 23 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Łobzie.

Przewodniczącym Kapituły wybrany został Pan Ryszard Sola. Kapituła w składzie :

Krzysztof Gwóźdź – przedstawiciel Starosty Łobeskiego,
Mariusz Szpryngacz – przedstawiciel Starosty Łobeskiego,
Agnieszka Maśnik – przedstawiciel Starosty Łobeskiego,
Józef Bąk – przedstawiciel Komisji Oświaty,
Zygmunt Bławdziewicz – przedstawiciel Komisji Oświaty,
Ryszard Sola – przedstawiciel Komisji Budżetu i Gospodarki,
Zdzisław Urbański – przedstawiciel Komisji Budżetu i Gospodarki,
Andrzej Gradus – przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych,
Bożena Karmasz – przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych.

Około godz. 11, przy ul. Buczka w Resku, podczas prac budowlanych doszło do uszkodzenia rury z gazem. Na miejscu pojawiły się służby ratownicze, ewakuowano pracowników sklepu.

W trakcie usuwania starej betonowej nawierzchni, doszło do uszkodzenia rury gazowej. Natychmiast przerwano prace i wezwano służby ratownicze. Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej z OSP Resko i JRG Łobez oraz pogotowie gazowe.

Na czas akcji zamknięto ul. Buczka i ewakuowano pracowników pobliskiego sklepu. 

Około godz. 13 zakończono działania ratownicze. Nieszczelność została zabezpieczona przez pracowników pogotowia gazowego.

W piątek, w godzinach wieczornych doszło do pożaru w pomieszczeniu piwnicznym jednego z bloków mieszkalnych w Starogardzie, gm. Resko. Dwie osoby przetransportowano do szpitala w Drawsku Pomorskim.

Około godz. 23, kilka zastępów straży pożarnej z OSP Resko i JRG Łobez uczestniczyło w akcji gaszenia pożaru piwnicy. Jak nam się udało ustalić, w piwnicy spał mężczyzna, który prawdopodobnie zaprószył ogień. Nie był to  mieszkaniec tego bloku. Po chwili w całym budynku doszło do dużego zadymienia, ewakuowano wszystkich mieszkańców. Dwie osoby, babcia z wnuczkiem, zostały przetransportowane do szpitala w Drawsku Pomorskim. Najprawdopodobniej zatruły się spalinami.

Mężczyzna który przebywał w piwnicy, oprócz tego, że nawdychał się dymu, nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Odmówił transportu do szpitala. Po dokładnym przewietrzeniu pomieszczeń, wszyscy bezpiecznie mogli powrócić do swoich mieszkań.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x