Pin It

W poniedziałek, 4 lutego odbyła się sesja nadzwyczajna Powiatu Łobeskiego. Na wniosek Starosty Łobeskiego, odwołano Helenę Szulc ze stanowiska skarbnika powiatu.

Pani Renata Kulik, Starosta Powiatu Łobeskiego, podczas sesji przedstawiła obszerne uzasadnienie.

- Stanowisko skarbnika należy do kluczowych stanowisk w każdym samorządzie. Skarbnik prowadzi sprawy finansowe powiatu i wykonuje szereg czynności zastrzeżonych ustawowo do jego wyłącznej kompetencji. Czynności te wykonać może tylko osobiście skarbnik albo osoba upoważniona do tego przez skarbnika.

W dniu 22 stycznia 2019 r. pani skarbnik Helena Szulc złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodu przejścia na emeryturę z dniem 25 stycznia 2019 r. Nagłe odejście skarbnika spowodowałoby poważne utrudnienia w funkcjonowaniu powiatu do czasu znalezienia kandydata i powołania nowego skarbnika. Mając na względzie dobro powiatu, zaproponowałam pani skarbnik na piśmie w dniu 25 stycznia 2019 r., że wystąpię do Rady Powiatu o odwołanie jej ze stanowiska, a także rozwiążę stosunek pracy za porozumieniem stron z powodu przejścia na emeryturę z dniem 25 kwietnia 2019 r., uważając że ten okres wystarczyłby na znalezienie kandydata do objęcia funkcji Skarbnika i jego powołanie w sposób zapewniający realizację zadań Powiatu w sposób ciągły i niezakłócony.

Okazało się jednak, że tego samego dnia, 25 stycznia, w późniejszych godzinach, pani skarbnik wręczyła pani Kamili Lis, zastępcy głównego księgowego w Starostwie Powiatowym w Łobzie, datowane na 24 stycznia, pismo cofające udzielone jej upoważnienia do dokonywania czynności w imieniu skarbnika w czasie jego nieobecności. Skarbnik nie poinformowała mnie o cofnięciu upoważnienia pracownikowi. Jednocześnie od dnia 28 stycznia 2019 r. skarbnik powiatu jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. Pani skarbnik, odnosząc się do mojej propozycji z dnia 25 stycznia na rozwiązanie stosunku pracy, złożyła w Starostwie Powiatowym pismo o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 25 kwietnia 2019 r. z powodu przejścia na emeryturę.

W dniu 30 stycznia 2019 r. poinformowałam panią Helenę Szulc, że w wyniku jej nieobecności w pracy od dnia 28 stycznia 2019 r. oraz uprzedniego cofnięcia przez nią upoważnień udzielonych Zastępcy głównego księgowego, wystąpiło zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania Powiatu Łobeskiego oraz, że wobec zaistniałego stanu, podjęłam decyzję o wystąpieniu do Rady Powiatu z wnioskiem o odwołanie jej ze stanowiska skarbnika powiatu. Przekazałam, że sesja odbędzie się w dniu 4 lutego 2019 r. o godz. 10:00. Nieobecność skarbnika, łącznie z wcześniejszym cofnięciem upoważnień udzielonych pracownikowi, spowodowała zakłócenie w funkcjonowaniu Powiatu polegające na niemożliwości podejmowania ważnych decyzji o charakterze finansowym wymagających kontrasygnaty skarbnika. W związku z powyższym podjęłam decyzję o wystąpieniu do Wysokiej Rady o wcześniejsze podjęcie uchwały o odwołaniu skarbnika powiatu.(...)

Renata Kulik, Starosta Powiatu Łobeskiego dalej argumentuje:

- Uzupełniając złożony przeze mnie wniosek o odwołanie Skarbnika Powiatu informuję, że w dniu 01.02.2019 roku wpłynął do Starostwa Powiatowego w Łobzie drogą elektroniczną protokół z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który w dniach 10 i 11 stycznia br. przeprowadził kontrolę projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Resku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Część wydatków nie może być uznana za kwalifikowalne, gdyż została poniesiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi przy dokonywaniu wydatków w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niestety skutkuje to brakiem refundacji kwoty 924 583,72 zł co stanowi 25 % wartości całego dofinansowania, natomiast projekt musi być zrealizowany w całości, zgodnie z zawartą umową, więc powstały niedobór musi zostać pokryty z budżetu. Stanowi to istotną szkodę dla budżetu Powiatu Łobeskiego, który od lat boryka się z problemem niedofinansowania wydatków na infrastrukturę i działania rozwojowe.

Jak wspomniano rolą wstępnej kontroli realizowanej przez skarbnika jest właśnie potwierdzenie zgodności z prawem operacji będącej przedmiotem fakturowania. Pomijając inne wskazane zarzuty w postaci nieterminowego regulowania zobowiązań w ramach kontrolowanego przedsięwzięcia można stwierdzić, że przyjęty w komórce finansów system kontroli zarządczej, za który ponosi odpowiedzialność skarbnik był zupełnie nieskuteczny lub wręcz nie istniał, a efektem tych zaniedbań będzie zwrot kilkuset tysięcy złotych wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach wyżej przywołanego projektu. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., celem systemu kontroli zarządczej, jaki winien być wdrożony przez panią skarbnik w podległej jej komórce, winno być zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

Mając powyższe na względzie oraz obowiązek przywrócenia ciągłości kontynuowania działalności przez Starostwo Powiatowe jedynym możliwym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest odwołanie Pani Heleny Szulc ze stanowiska Skarbnika Powiatu.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.

Za pdjęciem uchwały głosowało 7 radnych: Józef Bąk, Andrzej Gradus, Krzysztof Gwóźdź, Bożena Karmasz, Renata Kulik, Janina Mazuro, Ryszard Sola. Wstrzymało się od głosu 6 radnych: Zygmunt Bławzdziewicz, Paweł Bot, Edward Drozda, Dorota Kisiel, Józef Leśniak, Zdzisiaław Urbański. Uchwała została podjęta.

Pani Helena Szulc była związana ze Starostwem Powiatowym od  stycznia 2002 r. Przez wiele lat kierowała finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. W październiku 2017 roku obchodziła 40 - lecie pracy zawodowej.

Sesja Rady Powiatu Łobeskiego z dn. 4 lutego 2019 r.

Resko24.pl, źródło: bip.powiatlobeski.pl

Komentarze  

Dopierdator
+10 # Dopierdator 2019-02-12 12:22
Pani skarbnik sama tych decyzji nie podejmowała, ktoś jej "dobrze" podpowiadał :-|
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x