ZALOGUJ

Szukaj w Portalu Resko24.pl

Drukuj

Oferta pracy w Resku: Wartownik-Konwojent WSO w Składnicy ARM w Resku

włącz . Opublikowano w Ogłoszenia płatne

primi sui motori con e-max

Agencja Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45; tel.: 22 360 92 39
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Wartownik-Konwojent WSO w Składnicy ARM w Resku

miejsce wykonywania pracy: 
Składnica ARM w Resku
u. S. Żeromskiego 44
72-315 Resko
Liczba osób: 1
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

1. Ochrona mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów.
2. Przestrzeganie zasad użycia broni i środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia.
3. Wykonywanie zadań wynikających z Planu ochrony, tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej.
4. Meldowanie przełożonym o zdarzeniach zaistniałych podczas służby.
5. Wykonywanie poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.
6. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
3. Posiadanie dopuszczenia do posiadania broni (wpis B).
4. Co najmniej roczny staż pracy.
5. Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
6. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Komunikatywność, dokładność, rzetelność, punktualność.
9. Korzystanie z pełni praw publicznych.
10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie średnie.
2. Udokumentowana praca w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną fizyczną obiektów.
3. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
4. Kopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
5. Kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie dopuszczenia do posiadania broni (wpis B).
7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich d09ych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 36/Z/BIL/12/17 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 września 2017 r. 
(decyduje data wpływu oferty do Agencji) na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103,
XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: 
„Ogłoszenie nr ARM 36/Z/BIL/09/17”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Eskumed Pierwsza Pomoc & Ratownictwo Medyczne