Pin It

ZARZĄD POWIATU ŁOBESKIEGO ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Łobeskiego

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona we wsi Stara Dobrzyca, w gminie Resko, w sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej wsi, terenów niezabudowanych oraz jeziora Dobrzyca.

Uzbrojenie: energia elektryczna, sieć wodociągowa - w zasięgu.Działki będą miały zapewniony dojazd do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną - dz. 39/21.Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko.

Burmistrz Reska wydał w dniu 11 października 2017 r. decyzję Nr 33/2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 17 budynków rekreacji indywidualnej oraz 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, inwestycja na terenie działki nr ewid. 39/1 położonej obręb Stara Dobrzyca (działka sprzed podziału).

Do uzyskanych w wyniku przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
MIEJSCE PRZETARGU: Siedziba Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, sala konferencyjna, pokój 4.
Wadium należy wpłacić do dnia 15.05.2019 r. (włącznie) na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie
nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddział w Łobzie. Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wpłaty.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii przy ul. Głowackiego 4 w Łobzie oraz siedzibach Urzędów Miejskich i Gmin Powiatu Łobeskiego, a także zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łobzie
przy ul. Głowackiego 4, (pokój nr 22), tel. 515 361 285.

Renata Kulik Starosta Łobeski

 

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OFERTY PRACY PUP  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA