Pin It

 

ZARZĄD POWIATU ŁOBESKIEGO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Łobeskiego

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 39/3 o powierzchni 0,2771 ha, położona w obrębie Stara Dobrzyca, w gminie Resko, w sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej wsi, jeziora Dobrzyca oraz terenów niezabudowanych. KW nr SZ1L/00027519/2.

Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: w zasięgu.

Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko.

Dla terenu działki nr 39/3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 33/2017 z dnia 11.10.2017 r.
dla inwestycji polegającej na budowie 17 budynków rekreacji indywidualnej oraz 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza: 60.000 zł + należny podatek VAT

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.000 zł

Minimalne postąpienie: Nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2021 roku o godz. 1000 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, sala konferencyjna, pokój 4.

Wadium należy wpłacić do dnia 18.03.2021 r. (włącznie) na konto depozytowe Starostwa Powiatowego
w Łobzie
nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddział w Łobzie. Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wpłaty.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, w siedzibie Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Głowackiego 4, w siedzibach Gmin Powiatu Łobeskiego, a także zamieszczona
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łobzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Głowackiego 4 (pokój nr 22), tel. 511 194 123, 515 361 285.

 

Starosta Łobeski - Renata Kulik

Łobez, dnia 10 lutego 2021 r.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OFERTY PRACY PUP  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA