ZALOGUJ

Szukaj w Portalu Resko24.pl

Regulamin

Regulamin korzystania z usługi "Ogłoszenia drobne" w portalu Resko24.pl

I. Postanowienia ogólne

Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne"
w Gazecie internetowej resko24.pl, zwanej w dalszej części regulaminu
"Ogłoszenia Drobne".
Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia
Klienta w części serwisu resko24.pl zwanej "Ogłoszenia Drobne".
Ogłaszającym w rozumienie regulaminu jest osoba, która wypełniła
i wysłała formularz "Dodaj Ogłoszenie"
Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Ogłaszający oświadcza, iż zapoznał
się i akceptuje w całości Regulamin.

II. Obowiązek przestrzegania prawa

Ogłaszający zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw
osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów
prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty
trzecie, którym Ogłaszający udostępnia usługę.
W przypadku uzyskania przez resko24.pl informacji o korzystaniu przez Ogłaszające z
usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, resko24.pl ma prawo przekazać
te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

III. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne

Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w

prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
Ogłoszenie Drobne publikowane jest w dziale Ogłoszenia Drobne resko24.pl

przez okres do 21 dni.

IV. Treść Ogłoszeń Drobnych

Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
naruszają prawo,
naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść
wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających
cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny
do postów umieszczanych na forum internetowym,
zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być
konkurencyjne dla resko24.pl
W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego narusza
postanowienia niniejszego regulaminu, resko24.pl zastrzega sobie prawo
do usunięcia takiego Ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne zostało zamieszczone
w kategorii niezgodnej z jego treścią, e-resko24.pl zastrzega sobie prawo do
przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

V. Zasady umieszczania ogłoszeń

Zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego dokonuje się wg następujących kroków:

wejście do działu "Ogłoszenia drobne",
kliknięcie w link "Dodaj ogłoszenie",
wypełnienie formularza "Dodawanie ogłoszeń drobnych"
zatwierdzenie niniejszego regulaminu
wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza
Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia Drobnego istnieje możliwość edycji
Kasowanie Ogłoszeń Drobnych odbywa się przez wysłanie za pomocą poczty
elektronicznej prośby o usunięcie zawierającej link do ogłoszenia,
na adres redakcja@resko24.pl . Prośba musi być wysłana z adresu poczty elektronicznej
podanego podczas rejestracji Ogłoszenia Drobnego.

VI. Postanowienia końcowe

resko24.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania publikacji Ogłoszeń Drobnych
w dowolnym momencie bez podania przyczyny
resko24.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego
informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia
nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.resko24.pl

Eskumed Pierwsza Pomoc & Ratownictwo Medyczne