Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 977) oraz na podstawie art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 listopada do 5 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, w pokoju nr 21 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Resku pod adresem: https://bip.resko.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku o godz. 1100.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń studium, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Reska.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: resko@resko.pl, w formie ustnej do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2023 r.


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: https://bip.resko.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

Burmistrz Reska
mgr inż. Arkadiusz Czerwiński

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA