Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

                                                Resko, 20 listopad 2023 rok

 

INFORMACJA

Mając na uwadze ogłoszenie  Burmistrza Reska w sprawie naboru  na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim  w Resku – opiekuna dziecięcego Żłobka Miejskiego w Resku oraz pomocy opiekuna dzieci  informuję, że zatrudnienie na w/w stanowiska nastąpi z dniem 29 grudnia 2023 r. w wymiarze połowy  etatu.

Z dniem przyjęcia dzieci do Żłobka, nastąpi zmiana warunków pracy na w/w stanowiskach,  z połowy etatu na pełny etat.

BURMISTRZ  RESKA – ARKADIUSZ CZERWIŃSKI


Urząd Miejski w Resku

 ul. Rynek 1, 72-315 Resko

 

BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM

W RESKU – OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU

 

    I. Stosownie do art.6 ust.1 oraz art.13 ust.2 i 2a  ustawy z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 ze zmianami), określam wymagania  dla kandydatów na w/w stanowisko:

 1. Wymagania niezbędne – ustawowe konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku, wymagania,

o których mowa w art.16 i 18  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2023.204  ze zmianami):

1) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach

i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

3) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności  lub

b) średnie lub średnie branżowe oraz:

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

     Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 lit. b tiret pierwszy, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest

w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

     Ponadto (art.18 w/w ustawy) opiekunem w Żłobku  może być osoba, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

    II. Wymagania dodatkowe - wynikające z realizacji  " Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko" stanowiącego załącznik do Uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r.

a) zameldowanie i stałe zamieszkiwanie w mieście Resko:

lp.

nazwa ulicy

nr porządkowe budynków

1

Bohaterów Monte Cassino

nr 12

2

Bohaterów Warszawy

cała ulica z wyjątkiem nr 5, 13 i 14

3

Borków (d. Hanki Sawickiej)

cała ulica z wyjątkiem nr 2 i 3

4

Długa (d. Dąbrowszczaków)

cała ulica

5

Jedności Narodowej

nr 1-10 oraz 31-33C

6

Kościelna

cała ulica

7

Krótka

cała ulica

8

Krzywa

cała ulica

9

Młyńska

cała ulica

10

Nadrzeczna

cała ulica z wyjątkiem nr 10 i 21

11

Okrzei

cała ulica

12

Parkowa

cała ulica

13

Rynek

cała ulica

14

Szczecińska

cała ulica

15

Środkowa

cała ulica

16

Wąska

cała ulica

17

Wojska Polskiego

nr 17-37 oraz 62-66E

lub

b) zameldowanie i stale zamieszkiwanie na terenach wiejskich:

- obszar Iglice obejmujący miejscowości: Iglice, Orzeszkowo, Stołążek i Potuliny,

- obszar Komorowo obejmujący miejscowości: Komorowo i Porąbkę,

- obszar Lubień Dolny obejmujący miejscowość Lubień Dolny,

- obszar Łagiewniki obejmujący miejscowości: Łagiewniki i Bezmoście,

- obszar Przemysław obejmujący miejscowości: Przemysł i Naćmierz,

- obszar Siwkowice obejmujący miejscowości: Siwkowice, Sąpólko, Taczały, Godziszewo, Miłogoszcz, Sienno i Żerzyno,

- obszar Policko obejmujący miejscowości: Policko, Trzaski, Świekotki, Luboradz, Mokronos  i Słowikowo.

      Z zastrzeżeniem, że o ile nie zostanie złożona aplikacja spełniająca wymagania, o których mowa wyżej, będą rozpatrywane aplikacje nie spełniające tego wymogu.   

     III. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie dziecka do żłobka;

2) sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3;

3) dbanie o bezpieczeństwo dzieci;

4) powiadamianie pielęgniarki o zauważonych objawach chorobowych u dzieci;

5) nadzorowanie prawidłowego stanu sanitarno-epidemiologicznego w grupie;

6) kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym  używaniem, systematycznym uzupełnianiem i konserwacją;

7) dbanie o porządek i estetyczny wygląd sali zabaw;

8) wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych;

9) przygotowanie dzieci do odpoczynku i czuwanie nad jego przebiegiem oraz korzystania ze świeżego powietrza;

10) kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych dotyczących żywienia i higieny;

11) opracowanie i realizacja programu edukacyjnego;

12) realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć;

13) przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń;

14) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko;

15) systematyczne prowadzenie dokumentacji;

16) przestrzeganie przepisów p/poż. i BHP.

     IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w wymiarze połowy etatu;

2) system czasu pracy –podstawowy;

3) wymiar i rozkład czasu pracy: 

a) dobowa norma w godzinach – 4, dopuszcza się przedłużenie nie więcej niż do 8 godzin,

b) przeciętny tygodniowy w godzinach – 20,

c) okres rozliczeniowy w miesiącach - 4;

4) miejsce wykonywania pracy: Żłobek w Resku, ul 1Maja 6, 72-315 Resko.

     V. Wymagane dokumenty:

1) podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata

o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia; 

4) inne dodatkowe dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne);

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o niekaralności;

7) oświadczenie, że nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego;

10) oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Burmistrza Reska oraz osoby upoważnione przez niego, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o którym mowa

w niniejszym ogłoszeniu.”

     VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1) osobiście  w budynku Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 13;

2) w przypadku  posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: /32y5b4kseh/SkrytkaESP 

3) pocztą  tradycyjną w wersji papierowej na adres Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko pomocy opiekunki.

      w dniach: 20 listopada 2023 r  -  4 grudnia 2023 r  (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Resku).

     VII. Informacje dodatkowe:    

     1. Burmistrz Reska może unieważnić konkurs na każdym etapie bez podawania przyczyn. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Resko.  

     2. Dokumenty złożone przez kandydatów nie podlegają zwrotowi.

     3. Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

     4. Złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie będą wykorzystywane przy innych procesach rekrutacyjnych ani w innych celach.

     5. Zgodnie z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy o pracownikach samorządowych -  informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0%.

     6. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie skutkować pozostawieniem aplikacji bez rozpoznania.

Burmistrz Reska – Arkadiusz Czerwiński

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA