Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Resko, 20 listopad 2023 rok

INFORMACJA

Mając na uwadze ogłoszenie  Burmistrza Reska w sprawie naboru  na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim  w Resku – opiekuna dziecięcego Żłobka Miejskiego w Resku oraz pomocy opiekuna dzieci  informuję, że zatrudnienie na w/w stanowiska nastąpi z dniem 29 grudnia 2023 r. w wymiarze połowy  etatu.

Z dniem przyjęcia dzieci do Żłobka, nastąpi zmiana warunków pracy na w/w stanowiskach,  z połowy etatu na pełny etat.

BURMISTRZ  RESKA – ARKADIUSZ CZERWIŃSKI


ul. Rynek 1, 72-315 Resko

 

BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM

W RESKU – POMOC OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU (WOŹNA)

 

     I. Określam niżej wymienione wymagania  dla kandydatów na w/w stanowisko:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

3) posiada minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3;

4) posiada znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka;

5) posiada umiejętność pracy w zespole;

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

8) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

     II. Wymagania dodatkowe - wynikające z realizacji  " Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko" stanowiącego załącznik do Uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r.

1) zameldowanie i stałe zamieszkiwanie w mieście Resko:

lp.

nazwa ulicy

nr porządkowe budynków

1

Bohaterów Monte Cassino

nr 12

2

Bohaterów Warszawy

cała ulica z wyjątkiem nr 5, 13 i 14

3

Borków (d. Hanki Sawickiej)

cała ulica z wyjątkiem nr 2 i 3

4

Długa (d. Dąbrowszczaków)

cała ulica

5

Jedności Narodowej

nr 1-10 oraz 31-33C

6

Kościelna

cała ulica

7

Krótka

cała ulica

8

Krzywa

cała ulica

9

Młyńska

cała ulica

10

Nadrzeczna

cała ulica z wyjątkiem nr 10 i 21

11

Okrzei

cała ulica

12

Parkowa

cała ulica

13

Rynek

cała ulica

14

Szczecińska

cała ulica

15

Środkowa

cała ulica

16

Wąska

cała ulica

17

Wojska Polskiego

nr 17-37 oraz 62-66E

lub

2) zameldowanie i stale zamieszkiwanie na terenach wiejskich:

- obszar Iglice obejmujący miejscowości: Iglice, Orzeszkowo, Stołążek i Potuliny,

- obszar Komorowo obejmujący miejscowości: Komorowo i Porąbkę,

- obszar Lubień Dolny obejmujący miejscowość Lubień Dolny,

- obszar Łagiewniki obejmujący miejscowości: Łagiewniki i Bezmoście,

- obszar Przemysław obejmujący miejscowości: Przemysł i Naćmierz,

- obszar Siwkowice obejmujący miejscowości: Siwkowice, Sąpólko, Taczały, Godziszewo,

  Miłogoszcz, Sienno i Żerzyno,

- obszar Policko obejmujący miejscowości: Policko, Trzaski, Świekotki, Luboradz, Mokronos

  i Słowikowo.

      Z zastrzeżeniem, że o ile nie zostanie złożona aplikacja spełniająca wymagania, o których mowa wyżej, będą rozpatrywane aplikacje nie spełniające tego wymogu.

         III. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie dziecka do żłobka;

2) sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3;

3) dbanie o bezpieczeństwo dzieci;

4) powiadamianie pielęgniarki o zauważonych objawach chorobowych u dzieci;

5) kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem

i konserwacją;

6) dbanie o porządek i estetyczny wygląd pomieszczeń Żłobka;

7) wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych i fizjologicznych;

8) przygotowanie dzieci do odpoczynku i czuwanie nad jego przebiegiem oraz korzystania ze świeżego powietrza;

9) przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń;

10) przestrzeganie przepisów p/poż. i BHP.

     IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w wymiarze połowy etatu;

2) system czasu pracy – podstawowy;

3) wymiar i rozkład czasu pracy: 

a) dobowa norma w godzinach – 4, dopuszcza się przedłużenie nie więcej niż do 8 godzin,

b) przeciętny tygodniowy w godzinach – 20,

c) okres rozliczeniowy w miesiącach  - 4;

4) miejsce wykonywania pracy: Żłobek w Resku, ul 1Maja 6, 72-315 Resko.

     V. Wymagane dokumenty:

1) podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

3) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne);

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o niekaralności;

6) oświadczenie, że nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska - pomocy opiekuna dziecięcego (woźnej);

9) oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Burmistrza Reska oraz osoby upoważnione przez niego, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o którym mowa

w niniejszym ogłoszeniu.”

    VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1) osobiście, w budynku Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 13;

2) w przypadku  posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: /32y5b4kseh/SkrytkaESP 

3) pocztą  tradycyjną w wersji papierowej na adres Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko opiekunki;

w dniach: 20 listopada 2023 r  -  4 grudnia 2023 r  (liczy się data wpływu

do Urzędu Miejskiego w Resku).

     Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie - nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.resko.pl/ , w zakładce „informacje” i dalej „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej

w budynku Urzędu Miejskiego w Resku.

     VII. Informacje dodatkowe:    

     1. Burmistrz Reska może unieważnić konkurs na każdym etapie bez podawania przyczyn. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Resko.  

     2. Dokumenty złożone przez kandydatów nie podlegają zwrotowi.

     3. Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

     4. Złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie będą wykorzystywane przy innych procesach rekrutacyjnych ani w innych celach.

     5. Zgodnie z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy o pracownikach samorządowych -  informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0%.

     6. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie skutkować pozostawieniem aplikacji bez rozpoznania.

 Burmistrz Reska – Arkadiusz Czerwiński

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA