Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Referent w Stanowisku ds. Administracyjnych
w Składnicy ARM w Resku

miejsce wykonywania pracy: Składnica ARM w Resku, ul. S. Żeromskiego 44, 72-315 Resko liczba osób: 1

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

1.Realizowanie czynności kancelaryjno-biurowych, w tym m.in. ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
2. Prowadzenie sekretariatu, obsługa urządzeń biurowych.
3. Prowadzenie magazynu archiwalnego.
4. Prowadzenie spraw pracowniczych, kartotek osobistego wyposażenia, ewidencji czasu pracy i urlopów, kontrolowanie przestrzegania czasu i dyscypliny pracy.
5. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, sporządzanie pomocniczych dokumentów płacowych.
6. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem mieszkań zakładowych, utrzymaniem pokoi gościnnych, nadzór nad utrzymywaniem pomieszczeń biurowych i mieszkalnych, dbałość o ich estetykę
i wyposażenie.
7. Zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe oraz przedmioty wynikające z Kodeksu pracy, prowadzenie zakupów i ewidencja zużycia materiałów - biurowych, produktów żywnościowych oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych.
8. Realizacja zadań finansowo-księgowych.
9. Monitorowanie terminowości załatwiania spraw.
10. Realizowanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

 Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie średnie.
2. Znajomość zagadnień z zakresu sporządzania i obiegu korespondencji.
3. Znajomość zasad archiwizowania dokumentów.
4. Podstawowa znajomość zagadnień rachunkowości.
5. Podstawowa znajomość zagadnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.
6. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
7. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
8. Wysoka kultura osobista.
9. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
10. Umiejętność pracy w zespole.
11. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
12. Korzystanie z pełni praw publicznych.
13. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie wyższe.
2. Udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym lub księgowym.
3. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
• rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 10/Z/BIL/03/19,
• zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 21 marca 2019 r.
(decyduje data wpływu oferty do Agencji)
na adres:
Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103,
XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie:
„Ogłoszenie nr ARM 10/Z/BIL/03/19”.

Inne informacje:
Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OFERTY PRACY PUP  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA