Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W piątek, 11 czerwca br., odbyło się oficjalne spotkanie i omówienie nowych inwestycji w infrastrukturze wodno-ściekowej na terenie Reska. Cały projekt był realizowany kilka lat i pochłonął miliony złotych. Dziś możemy się cieszyć m.in. nowoczesną i w pełni automatyczną stacją uzdatniania wody w Resku oraz znaczącymi modernizacjami w sieci wodociągowej i ściekowej .

W zakres przeprowadzonych prac weszła przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku, przebudowa sieci wodociągowych w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej i modernizacja oczyszczalni ścieków. Zakres przeprowadzonych prac przedstawił Paweł Manowiec, prezes spółki WiK w Resku oraz Karol Królak - członek zarządu firmy Eko Wodrol Sp. z o.o. i Jacek Lehmann - kierownik robót sanitarnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie władz Reska oraz osoby i podmioty które współrealizowały ten projekt. Byli to m.in.:

Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie,

Inżynier Kontraktu ( firma nadzorująca realizację zadań z ramienia inwestora ) – Rejonowy Zarząd Inwestycji w Człuchowie Sp. z o.o., z siedzibą w Człuchowie,

Jednostka Realizująca Projekt (JRP - odpowiedzialna za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie projektu przed Urzędem Marszałkowskim) – Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

Inwestor – Spółka „Wodociągi i Kanalizacje” z siedzibą w Resku.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Resku

Inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonano kompleksową modernizację ujęcia wody głębinowej wraz z technologią jej uzdatniania i dystrybucji do sieci oraz poprawę warunków obsługi obiektu poprzez przeprowadzenie szeregu prac o charakterze instalacyjno-budowlanym w celu zautomatyzowania procesów poboru, uzdatniania i dystrybucji wody. Efektem realizacji przedsięwzięcia ma być zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres zrealizowanych prac w stacji:
- modernizacja budynku stacji uzdatniania wody – wykonano nowe poszycie dachowe (z dociepleniem), docieplenie ścian i nową elewację, zamontowano nowe orynnowanie oraz nową instalację odgromowa; wewnątrz budynku, w części technologicznej, ułożono nową posadzkę z płytek gresowych, a na ścianach płytki ścienne,
- zagospodarowanie terenu – część terenu oraz ścieżki komunikacyjne wyłożono kostką brukową typu „polbruk”, dokończono ogrodzenie terenu i zamontowano nową bramę wjazdową,
- wymiana układu technologicznego - stacja została wyposażona w całości w nowe urządzenia, armaturę, sieci międzyobiektowe, a także instalację elektryczną i aparaturę kontrolno - pomiarową i automatykę (AKPiA). Zainstalowano na dwóch istniejących studniach nowe agregaty pompowe, obudowy głowic studziennych.

Wewnątrz stacji zmontowano cztery zbiorniki, dwa do odżelaziania i dwa do odmanganiania wody, aerator (zbiornik, w którym woda jest napowietrzana) oraz sprężarki. Sprężone powietrze służy do napowietrzania wody oraz automatycznego sterowania układem kilkunastu przepustnic. Bardzo istotnym celem inwestycji była zamiana jednostopniowego systemu zasilania sieci w wodę na system dwustopniowy. Dzięki wybudowaniu dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 250 tyś m3 każdy oraz systemu pompowego, składającego się z czterech, mogących pracować równolegle pomp ( w zależności od zapotrzebowania na wodę ), osiągnięto możliwość dostawy wody do sieci przez dobę, niezależnie od poboru wody ze studni. Dla zapewnienia ciągłości pracy obiektu wyposażono go w automatycznie uruchamiany agregat prądotwórczy. I wreszcie kolejny istotny element to automatyczny system sterowania i wizualizacji procesów uzdatniania wody zapewniający ciągłą kontrolę stanu pracy instalacji i jej zdalne sterowanie z poziomu systemu wizualizacji SCADA.

Koszt realizacji inwestycji, obejmujący jej przygotowanie, roboty budowlane, usługę inżyniera kontraktu, usługę JRP ( jednostki realizującej projekt ), odsetki od pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z BGK wyniósł 3.672.795,41 zł

Sieć wodociągowa na terenie miasta

Inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonano budowę oraz zmodernizowano łącznie 1.750 m sieci wodociągowej w Resku, w ul. Wojska Polskiego i Chopina, na odcinku od ul. 1.Maja ( na wysokości budynku szkoły podstawowej ), do ul. Sucharskiego, po obu stronach ulic oraz w ul. Jedności Narodowej, na odcinku od ul. Buczka do ul. Polnej.

Koszt realizacji inwestycji, obejmujący jej przygotowanie, roboty budowlane, usługę inżyniera kontraktu, usługę JRP ( jednostki realizującej projekt ), odsetki od pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z BGK, wyniósł 1.206.000,00 zł.
Na realizację obu w/w inwestycji spółka uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 3.098.735,99 zł. W pozostałej części inwestycja została sfinansowana z pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW oraz ze środków Gminy Resko. Należy niewątpliwie podkreślić rolę Rady Miejskiej w Resku oraz Burmistrza Reska, Pana Arkadiusza Czerwińskiego, w podjęciu decyzji o dofinansowaniu spółki ( w formie powiększenia kapitału zakładowego ) i tym samym umożliwieniu spięcia finansowania.

Oczyszczalnia wody w Resku

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku, przeprowadzona została również w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W ramach tego zadania wykonano:
- gruntowny remont obu komór przepompowni głównej, tj. komory ścieków dopływających z sieci kanalizacyjnej i komory ścieków dowożonych pojazdem asenizacyjnym,
- montaż kraty zgrzebłowej o prasopłuczki do separacji skratek ( części stałych dopływających ze ściekami ),
- montaż nowych dmuchaw do napowietrzania ścieków,
- przebudowę poletka do składowania osadów ściekowych - budowa ścian oporowych na całym obwodzie, budowa zadaszenia i ścian bocznych w górnej części obiektu,
- prace budowlane w budynku odwadniania osadów oraz montaż urządzeń: prasy ślimakowej, układu dozowania flokulantu ( substancja wzmagająca proces odwadniania osadów ), układu dozowania wapna do higienizacji osadów,
-  montaż stacji zlewnej dla ścieków dowożonych,
- budowa komory do pomiaru ścieków oczyszczonych i montaż przepływomierza,
- montaż nowoczesnego układu aparatury kontrolno pomiarowej, automatyki i wizualizacji dla całego obiektu, w tym nowego układu zasilania i sterowania poszczególnymi blokami i urządzeniami oczyszczalni,
- instalacje nowego agregatu prądotwórczego.

Koszt realizacji inwestycji, obejmujący jej przygotowanie, roboty budowlane, usługę inżyniera kontraktu, usługę JRP ( jednostki realizującej projekt ), odsetki od pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z BGK, wyniósł 4.765.851,17 zł.

Na realizację w/w inwestycji spółka uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 3.557.243,82 zł. Tak, jak w przypadku wcześniej opisanych inwestycji, również dla tego zadania spółka pozyskała pożyczkę w WFOŚiGW w Szczecinie oraz otrzymała dofinansowania od Gminy Resko.

Omówienie zrealizowanych inwestycji:

Zmodernizowane obiekty:

Resko24.pl, fot. Piotr Bartnicki, informacje o projekcie: WiK Resko

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

A
+4 # A 2021-06-16 14:48
Tyle Tyle milionów wydane na oczyszczalnie A śmierdzi bardziej niż przed modernizacją życie w okolicy oczyszczalni staje się uciążliwe czasami daje tak ostro jakby skladowali tam martwe zwierzęta.
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x