Sesja Rady Miejskiej w Resku

Pozostałe wydarzenia
Termin: 2018-12-05 16:00 - 18:00

Miejsce: Centrum Kultury w Resku

Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Resku, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad, powitanie radnych i gości,
b) stwierdzenie quorum,
c) informacja nt. porządku obrad.
2. Informacje Burmistrza Reska o podjętych działaniach między sesjami.
3. Przedłożenie wspólnego stanowiska Komisji Rady.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady w sprawie:
1) ustalenia składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku;
2) ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Resku;
3) zmiany w budżecie Gminy na 2018 r.;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2018 – 2032;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność gminy;
7) określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
8) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
9) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11) wyznaczenia delegata Gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - „Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego” z siedzibą w Złocieńcu
12) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko;
13) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Reska.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone w pkt. 5.
7. Wolne wnioski i komunikaty.
8. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Czaban

Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Resku odbędzie się 3 grudnia 2018 r. godz. 16.00 w sali posiedzeń nr 7, w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1.

Transmisję obrad będzie można obejrzeć: http://bip.resko.pl/strony/menu/205.dhtml

 

Strona WWW

 

Mapa


 

Terminy


  • 2018-12-05 16:00 - 18:00
Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x