Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Resko 01Mając na uwadze interpelację złożoną panu Janowi Czabanowi — Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Resku przez radnego Rady Miejskiej w Resku - pana Leszka Simonowicza, a w dniu 23 stycznia 2020 r. przekazaną Burmistrzowi Reska - odpowiadam na zawarte w w/w interpelacji pytania:

Ad. pytanie nr 1: „Jakie czynności podjął Pan po otrzymaniu wiosną 2014 roku informacji od mieszkańców o zrzucaniu podejrzanej jakości wód do rzeki Ragi na wysokości dawnego szpitala w Resku?".

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w mieście Resko, pismami zawiadamiano wszystkich mieszkańców oraz zakłady o obowiązku wystąpienia do Spółki z o.o. ‚Wodociągi i Kanalizacje" z siedzibą w Resku o wydanie warunków włączenia wewnętrznych kanalizacji sanitarnych do nowo wybudowanej kanalizacji oraz o wykonanie takiego włączenia. Szpital w Resku nie wykonał tego obowiązku od razu, ze względu na to, że na terenie Szpitala funkcjonowała jedna kanalizacja — ogólnospławna. Ażeby włączyć sieć sanitarną do kanalizacji miejskiej, właściciel szpitala — Starostwo Powiatowe w Łobzie, musiało najpierw wykonać rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną oraz burzową.

 

W tym celu, po wystąpieniu Burmistrza Reska do Starostwa Powiatowego w Łobzie oraz do posiadacza Szpitala — wówczas MEDICAM Gryfice, Starostwo wykonało projekt inwestycji, wystąpiło i otrzymało stosowne zezwolenia, po załatwieniu wszystkich formalności, przystąpiło do rozłączenia kanalizacji i po jej zakończeniu do włączenia kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanej kanalizacji, zgodnie z warunkami określonymi przez w/w Spółkę.

Ad. pytanie nr 2: „Czy 22 lutego 2018 roku na terenie biogazowni w Przemysławiu przeprowadzono kontrolę dotyczącą zgodnego z prawem użytkowania instalacji ? Jeżeli tak - jaki był jej wynik i przebieg dalszych czynności ? Czy prowadził Pan następne kontrole na terenie tego zakładu? Jaki obecnie jest stan gleb nawożonych pofermentem i jakość cieków w okolicy biogazowni?"

W dniu 22 lutego 2018 roku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Resku przeprowadzili kontrolę na terenie biogazowni - znajdującej się w obrębie Przemysław, w zakresie czy istnieje podejrzenie naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono zdjęcia oraz spisano protokół. Ustawodawca postanowił, między innymi w art.379 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, że: „Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów „ oraz stosownie do przepisów art.367 ust.1 przytaczanego wyżej prawa ochrony środowiska tj: w razie:

1) wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,

2) naruszania przez podmiot korzystający ze środowiska warunków decyzji określającej wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia,

3) niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystający ze środowiska lub eksploatacji instalacji niezgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

W powyższych przypadkach, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może na wniosek prowadzącego instalację, w drodze decyzji, ustalić termin usunięcia naruszenia.

A zatem stosownie do w/w przepisów, zgodnie z właściwością oraz mając na uwadze to, że BIOGAZOWNIA jest własnością Spółki — podmiotu, a nie osoby fizycznej, 23 lutego 2018 r. przesłano dokumentację (protokół wraz z załącznikami, w tym zdjęcia) do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Natomiast w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością biogazowni przez lekarza weterynarii, przesłano protokół wraz z załącznikami, w tym zdjęcia do Inspekcji Weterynaryjnej w Łobzie.

Ze względu na to, te do dnia 21 marca 2018 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie poinformował Burmistrza Reska o wynikach kontroli, działając na postawie:

1) art.4, 8 ust.1 i art.9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 rok, poz.1405 ze zmianami), wystąpiono o pisemne udzielenie (art.9 ust.2 przytaczanej ustawy) informacji: a) jakie dziatania podjął Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska po przeprowadzeniu, w dniu 27 lutego 2018 r. kontroli w miejscowości Przemysław - na polach oraz na terenie BIOGAZOWNI; b) jeżeli zostało wszczęte postępowanie administracyjne po przeprowadzeniu kontroli, to w jakim zakresie; c) jakie są postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie; d) tut. organ 23 lutego 2018 roku, telefonicznie zawiadomił również Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie o przeprowadzonych oględzinach w BIOGAZOWNI, w czasie rozmowy otrzymał zapewnienie od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie, te przeprowadzi kontrolę w BIOGAZOWNI, czy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska posiada wyniki tej kontroli i w jaki sposób odniósł się do nich ?

2) art.2 oraz art.14 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 roku poz.1764) wystąpiono o udostępnienie w formie pisemnej - kserokopii: a) protokołu spisanego 27 lutego 2018 roku w czasie wykonywania oględzin w Przemysławiu, b) jeżeli zostały wydane zalecenia pokontrolne w opisywanej sprawie - to zalecenia, c) jeżeli została wydana decyzja w opisywanej sprawie - to decyzję.

W odpowiedzi na powyższy wniosek (23 kwietnia 2018 r.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że dokonał oględzin pól wokół biogazowni w miejscowości Przemysław oraz pól w miejscowości Naćmierz. Oględziny przeprowadzono w związku z pismem, które wpłynęło 26 lutego 2018 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, w sprawie nawożenia pofermentem z resztkami tkanek zwierzęcych pól wokół biogazowni. W trakcie oględzin ustalono, że ziemia była zamarznięta, pokryta cienką warstwą śniegu, nie zaobserwowano na ziemi (po odgarnięciu śniegu) porozrzucanych resztek tkanek zwierzęcych oraz śladów świadczących o rozlewaniu na przedmiotowych polach pofermentu.

W trakcie powytszych oględzin nie stwierdzono obecności ciągników bądź innych pojazdów rozlewających gnojowicę na polach, nie stwierdzono również zastoisk gnojowicy na polach, ziemia była sucha i zmarznięta, ponadto nie zaobserwowano na powyższych polach porozrzucanych odpadów.

Ponadto Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że nie prowadzi żadnego postępowania administracyjnego wobec podmiotu Biogaz Przemysław "Łąkrol" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Ze względu na to, te do dnia 24 kwietnia 2018 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łobzie, nie poinformował tut. Urzędu o wynikach kontroli, 25 kwietnia wystąpiono z pismem o udzielenie informacji o wynikach kontroli, przeprowadzonej na terenie BIOGAZOWNI. Odpowiedzi udzielono w dniu 14 czerwca 2018 r., w której Powiatowy Lekarza Weterynarii napisał, że w dniu 23.02.2018 r. przeprowadzona została doratna kontrola weterynaryjna, w czasie, której ustalono, że w silosie na surowce produkcyjne zeskładowane zostały oskórowane tuszki norek, całość zgromadzonego materiału kat. 2 znajdowała się na nieprzesiąkalnym placu ograniczonym betonową ścianą, uwalniający się wyciek krwi z tuszek spowodował znaczne zanieczyszczenie silosu, możliwe było w tym miejscu zebranie krwi do zamontowanych w silosie kratek odciekowych i skierowanie do części produkcyjnej zakładu. Z przedstawionych przez zakład dokumentów handlowych na przewóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 wynika, że w okresie od 16 — 20.02.2018 r. podmiot zakupił wskazany materiał uboczny w 4 transportach.

Z uwagi na wyłączenie jednego z silników biogazowni (awaria) dnia 17.02.2018 r., a nadal sprawną pracę drugiego silnika, część zgromadzonych tuszek norek została poddana przetworzeniu zaraz po przywiezieniu do zakładu. Całkowita niemożność przeprowadzenia procesu sterylizacji ciśnieniowej nastąpiła wraz z awarią drugiego silnika biogazowni dnia 20.02.2018 r. Dowodami na okoliczność technicznego uniemożliwienia przeprowadzenia procesu sterylizacji tuszek norek zalegających na terenie zakładu, są wydruki zrzutów z ekranu z systemu nadzorczego biogazowni, które obrazują historię i stan silników w okresie od 17 — 22.02.2018 r. tj. w czasie bezczynności motorów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, dnia 23.02.2018 r. zostało wobec podmiotu BIOGAZ Przemysław „Łąkrol" Sp. z o.o. sp. komandytowa znajdującego się w Przemysławiu wszczęte postępowanie administracyjne oraz wydana została z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzja, nakazująca niezwłoczne poddanie ze składowanych w silosie tuszek norek (kat. 2) procesowi sterylizacji ciśnieniowej (metoda 1 przetwarzania), jak również poddanie silosu czynnościom myjąco - dezynfekującym z uwzględnieniem odpowiedniego zagospodarowania materiału kat. 2 - krwi pochodzącej z tuszek oraz popłuczyn z mycia placu.

Dnia 26.02.2018 r. przeprowadzona została kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z powyższej decyzji, podczas której ustalono, że od 23.02.2018 r. trwał nieprzerwanie proces sterylizacji tuszek norek, pozostała część tej partii materiału kat. 2 została zeskładowana na naczepach samochodów ciężarowych do czasu ich przetworzenia. Miejsce dotychczasowego przechowywania w silosie oraz plac przyległy i ściana silosu poddane zostały gruntownym czynnościom mycia i dezynfekcji przy utyciu myjki ciśnieniowej oraz stosownego preparatu chemicznego, krew oraz woda z mycia placu odebrane zostały przez kratki ściekowe umiejscowione w silosie oraz skierowane systemem rur podziemnych na produkcję (sterylizacja tych produktów).

Dodatkowo zanieczyszczona kiszonka roślinna została oddzielona od całości partii tego surowca i skierowana do sterylizacji. Po ponownym sprawdzeniu postępu działań zakładu i stwierdzeniu zakończenia utylizacji zalegających tuszek norek, dnia 01.03.2018r. wydana została przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie decyzja uchylająca postępowanie administracyjne w tej sprawie.

W związku z tym, że Radny Rady Miejskiej w Resku - pan Marek Wierzbowski, a jednocześnie mieszkaniec Przemysławia, poinformował Urząd Miejski w Resku, że w ostatnich 3 tygodniach, w szczególności w nocy, z Biogazowni wydobywa się ogromny odór, odczuwany na terenie całej miejscowości i jego woń przypomina palone środki spożywcze, działając na postawie art.379 ust.5 ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz.799 ze zmianami), w dniu 22 maja 2019 r. wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji WIOŚ, w sprawie wydzielania do atmosfery odorów przez BIOGAZOWNIĘ znajdującą się w Przemysławiu na terenie gminy Resko, na działkach o nr ewidencyjnych 27/5 i 27/4, leżących w obrębie Przemysław. Odpowiedzi udzielono 13 czerwca 2019 r. , w której WIOŚ poinformował, że odnośnie do zagadnień związanych z zawartością substancji zanieczyszczających (zapachu) w powietrzu można wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2014 r. sygnatura VIII SANVa 911/13: „Sąd zauważa, iż mimo wynikającego z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) obowiązku ochrony powietrza ustawodawca nie przewidział w polskim porządku prawnym ochrony powietrza przed zapachami, a jedynie przed określonymi substancjami w powietrzu.

Zapach, czy też odór jest substancją niemierzalną, zaś jego odczuwanie w każdym przypadku ma charakter subiektywny. Zapachy, pomimo, iż mogą być uciążliwe nie mogą być badane, ponieważ w polskim systemie prawnym nie istnieją normy prawne, które odnosiłyby się do zapachóW. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) zawiera jedynie fakultatywną delegację ustawową w art.222 ust. 5 dla Ministra Środowiska do wydania rozporządzenia określającego wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. Do dnia dzisiejszego takie rozporządzenie nie zostało wydane. Tylko część krajów Unii Europejskiej zdecydowała się na formalnoprawne uregulowanie zagadnień związanych z odorami. Nie obowiązuje w tym zakresie żadna dyrektywa bądź rozporządzenie Unii Europejskiej. Ministerstwo Środowiska przygotowało Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. W tym dokumencie informacyjno-edukacyjnym w postaci wytycznych technicznych zostały przedstawione najlepsze dostępne praktyki prowadzenia procesów produkcyjnych, które będą mogły zapobiegać lub ograniczać oddziaływania zapachowe. Powyższy dokument nie ma jednak charakteru aktu prawnego.

Istnieje wprawdzie Polska Norma PN-EN 13725 z 2007 r. Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, lecz wobec braku określenia wartości odniesienia (poziomów dopuszczalnych), nie jest możliwe wykorzystanie przedmiotowej metodyki do określenia stopnia uciążliwości zapachowej w ramach kontroli WIOŚ.

Jeśli organy ochrony środowiska będą wprowadzać stosowne zapisy dotyczące uciążliwości odorowych w decyzjach określających zakres korzystania ze środowiska, wówczas będzie możliwe sprawdzanie przestrzegania tego typu warunków podczas kontroli W106. Po otrzymaniu informacji o ogromnych odorach wydobywających się z rowu znajdującego się na terenie parku wiejskiego w Przemysławiu, pracownicy Urzędu Miejskiego w Resku w dniu 16 stycznia 2020 r. wykonali oględziny, w wyniku, których ustalili, że pod drogą publiczną, między innymi łączącą miejscowości Starogard i Łobez, na terenie gminy Resko, w obrębie Przemysław, znajduje się przepust, który odprowadza wodę z poboczy drogi do rowu i dalej do rzeki Regi.

W dniu wykonywania oględzin, w rowie znajdowała się gęsta, koloru ciemnego brązu ciecz o odorze gnojowicy oraz padliny. Na powierzchni cieczy była piana. Po drugiej stronie drogi, znajduje się część opisanego przepustu. W dniu wykonywania oględzin, również w tym miejscu - w rowie znajdowała się gęsta, koloru ciemnego brązu ciecz o odorze gnojowicy oraz padliny. W nasypie kolejowym, znajduje się betonowa gruba rura, która w dniu wykonywania oględzin w 50 % wypełniona była opisaną wyżej cieczą. Po drugiej stronie nasypu kolejowego — od strony fermy i biogazowni, znajduje się rów oraz przepływ. W dniu wykonywania oględzin, w rowie znajdowała się gęsta, koloru ciemnego brązu ciecz o odorze gnojowicy oraz padliny. Na powierzchni cieczy była piana. Brzegi rowu oklejone są gęsta cieczą. Z rowu wydobywał się odór gnojowicy oraz padliny.

Po wykonaniu oględzin, wystąpiono z wnioskami do Inspekcji Weterynaryjnej w Łobzie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencjach w/w instytucji ze względu na wystąpienie podejrzeń, że nastąpiło naruszenie przepisów ochrony środowiska przez BIOGAZOWNIĘ znajdującą się w Przemysławiu oraz przez Spółkę prowadzącą chów tuczników. W załączeniu przesyłano zgromadzone dokumenty w sprawie.

W dniu 23 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Resku wpłynęło postanowienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie o przekazaniu sprawy według właściwości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony środowiska w Szczecinie

W dniu 28 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Resku wpłynęło pismo do wiadomości Burmistrza Reska o przekazaniu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łobzie sprawy, w części dotyczącej niewłaściwego zagospodarowania produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego na terenie biogazowni rolniczej w miejscowości Przemysław. W w/w piśmie WIOS poinformował, że w części dotyczącej zanieczyszczenia rowu przy drodze publicznej w miejscowości Przemysław zostały podjęte działania w trybie interwencyjnym.

Ad. pyt. 3: „Czy przeprowadza Pan kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska - w tym dotyczących tego, co jest spalane w urządzeniach grzewczych zarówno gospodarstw domowych jak też przedsiębiorstw?"

Za każdym razem, działając na podstawie zgłoszenia, przeprowadzane są kontrole z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

Ponadto w styczniu 2020 roku, 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Resku uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdrój, w zakresie „Pobierania próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych". W/w szkolenie pracownicy Urzędu zakończyli egzaminem z wynikiem pozytywnym. Celem szkolenia było przygotowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Resku do prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie pobierania próbek odpadów z palenisk.

Po otrzymaniu zgłoszenia o możliwości zaistnienia naruszenia w zakresie spalania odpadów w palenisku, pracownicy Urzędu będą wykonywać oględziny, w czasie, których będzie sprawdzany rodzaj kotła — paleniska, będzie ustalane czy kocioł spełnia polskie normy, jaki rodzaj opału jest stosowany, czy jest to opał o dopuszczalnej wilgotności tj. do 20 % i czy dany opał jest dopuszczony do spalania w paleniskach domowych. O ile te czynności nie wystarczą - będą pobierane próbki popiołu z paleniska, plombowane i przesyłane do badania w laboratorium w Jastrzębiu-Zdrój.

Pobierz dokument

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze  

Arkadiusz
+10 # Arkadiusz 2020-02-06 18:11
Czy dobrze widzę że w sprawie ścieków wpuszczanych do Regi przyznali się do niezrobienia niczego przez pięć lat?
Zgłoś administratorowi

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x