Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Kogo szukamy

 • Szukamy osoby na stanowisko WARTOWNIK - KONWOJENT WSO.
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.

Jaki jest adres miejsca pracy?

 • Miejsce pracy to Składnica RARS, ul. Stefana Żeromskiego 44, 72-315 Resko

Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki

 1. Ochrona mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów.
 2. Przestrzeganie zasad użycia broni i środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia.
 3. Wykonywanie zadań wynikających z Planu ochrony, tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej.
 4. Informowanie przełożonych o stanie zagrożenia i ochrony jednostki oraz innych istotnych zdarzeniach zaistniałych podczas służby.
 5. Wykonywanie poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.
 6. Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego Składnicy, zlecanych przez przełożonego.

 

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Minimum roczny staż pracy.
 3. Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
 4. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 5. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
 6. Posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do używania broni obiektowej, (wpis A,C,F,G,K).
 7. Wymagane umiejętności:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • dokładność, rzetelność,
  • punktualność.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną fizyczną obiektów, bezpieczeństwem, obronnością lub zarzadzaniem kryzysowym.
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 4. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 5. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

Sprawdź co oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 2. Premie miesięczne uzależnione od wyników pracy.
 3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 4. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie
 5. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
 4. Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 06 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 52/Z/BO/06/22”:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 30-15.30 Recepcja, XI piętro,

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  6. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  7. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  9. prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  10. prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA