Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Resku

Pozostałe wydarzenia
SESJE_RM_RESKO_ONLINE
Termin: 2019-12-19 16:00 - 18:00

Miejsce: Centrum Kultury w Resku

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Resku, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad, powitanie radnych i gości,

b) stwierdzenie quorum,

c) informacja nt. porządku obrad.

2. Przedstawienie informacji z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

3. Informacje Burmistrza Reska o podjętych działaniach między sesjami.

4. Przedłożenie sprawozdań z realizacji planów prac Komisji stałych Rady Miejskiej:

1) zdrowia, polityki socjalnej i oświatowej oraz sportu i wypoczynku;
2) rolnictwa i działalności gospodarczej;
3) rewizyjnej;
4) budżetowej.

5. Informacje w sprawie budżetu Gminy na 2020 r.:

1) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji budżetowej opinii o budżecie;

2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2020 r.;

3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2020 – 2033.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady w sprawie:

1) zmiany w budżecie Gminy na 2019 r.;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2019 – 2032;

3) przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii na 2020 r.”;

4) opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
5) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2020 r.";
6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”;
7) zmiany uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów;
8) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
9) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

7. Informacje, komunikaty i wystąpienia.
8. Zakończenie.

Sesje Rady Miejskiej w Resku: http://resko24.pl/informator/rada-miejska-w-resku/2449-posiedzenia-rady-miejskiej-w-resku.html

 

 

 

Terminy


  • 2019-12-19 16:00 - 18:00
Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x