Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Działając na podstawie przepisów § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz.697) informuję, że uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, z dniem 22 kwietnia 2020 roku wprowadzam nowe procedury w zakresie obsługi interesantów planujących załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Resku.

     1. Do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miejski w Resku, podlega ograniczeniu polegającym

na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

     2. Do zadań, o których mowa w ust.1 pkt 1 zalicza się sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianą);

6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami);

7) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zmianą).

    3. W przypadku konieczności kontaktu z Urzędem wprowadzony zostaje:

1) kontakt telefoniczny poprzez sekretariat pod numerem tel. 91 39 51 503;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail resko@resko.pl

3) za pośrednictwem numerów telefonów komórkowych bezpośrednio z pracownikami merytorycznymi Urzędu:

4) w wyjątkowych przypadkach, o ile do dokonania czynności - załatwienia sprawy, o której mowa w ust. 2 wymagana będzie wizyta interesanta w budynku Urzędu, właściwy merytorycznie pracownik po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, wyznaczy interesantowi dzień i godzinę spotkania w budynku Urzędu. Interesant może wejść do Urzędu wyłącznie w masce szczelnie zakrywającej nos i usta oraz w rękawiczkach.

    4. Sprawy, które można załatwić drogą elektroniczną – należy kierować na adres:

1) w przypadku nieposiadania ważnego podpisu elektronicznego: na e-mail resko@resko.pl

2) w przypadku posiadania ważnego podpisu elektronicznego: na adres skrzynki podawczej:

/32y5b4kseh/SkrytkaESP

  5. Powyższe procedury obowiązują do dnia odwołania.

BURMISTRZ RESKA - ARKADIUSZ CZERWIŃSKI

Resko24.pl

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x