Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W lutym br. kontaktowaliśmy się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie, w sprawie dwukrotnego skażenia jeziora w Starej Dobrzycy. Śledztwo w tej sprawie, prowadzi również Prokuratura Rejonowa w Łobzie. W ostatnich dniach do naszej redakcji dotarły obszerne informacje z WIOŚ Szczecin. Niestety wyniki badań nie określają jednoznacznie, z jakim rodzajem skażenia mieliśmy do czynienia.

Poniżej stanowisko WIOŚ Szczecin:

W dniu 15 grudnia 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie przyjęto anonimowe zgłoszenie telefoniczne o zanieczyszczeniu wód Jeziora Dobrzyca w rejonie miejscowości Stara Dobrzyca, gm. Resko. Zgłaszający, w dniu poprzednim (14 grudnia 2020 r.), zaobserwował unoszące się na powierzchni jeziora liczne i rozległe plamy substancji przypominającej wyglądem przepracowany olej. Bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia, inspektorzy Grupy Interwencyjno - Wyjazdowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie podjęli wykonywanie czynności rozpoznawczych. W ich trakcie, w dniu 12 stycznia 2021 r. uzyskano informację o ponownym zanieczyszczeniu przedmiotowego zbiornika wodnego, które miało miejsce 9 stycznia 2021 r.

W ramach czynności wyjaśniających podjętych przez Grupę Interwencyjno – Wyjazdową ustalono, że w obu zdarzeniach, czynności ratownicze prowadziła jednostka ratowniczo – gaśnicza z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie przy udziale funkcjonariuszy Policji oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Resku. W trakcie tych działań, w celu identyfikacji substancji zanieczyszczającej, zabezpieczono próbki do badań, których zlecenie oraz prowadzenie innych czynności kontrolnych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego mieści się w kompetencjach Burmistrza Reska.
Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie uzyskał wyniki badań próbki substancji stanowiącej zanieczyszczenie wód Jeziora Dobrzyca, które zostały zlecone przez Gminę Resko. Analiza wyników przeprowadzonych badań potwierdziła, że zanieczyszczenie mogła wywołać substancja o charakterze substancji ropopochodnej. Świadczy o tym wysoki indeks oleju mineralnego, w skład którego wchodzą węglowodory o łańcuchach węgla od C10 do C40 właściwe dla produktów ropopochodnych. W badanej próbce stwierdzono również bardzo wysoką zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym. Parametr ten jest miarą sumarycznej zawartości różnorodnych związków, takich jak tłuszcze, mydła, smoły, żywice oraz węglowodory ciężkie, w tym olej mineralny.

Zakres przeprowadzonych badań nie pozwala na jednoznaczną identyfikację substancji zanieczyszczającej. Jednak, jak wynika z dalszych ustaleń zanieczyszczenie wód Jeziora Dobrzyca tą substancją nie wywołało objawów toksyczności u ryb zasiedlających ten akwen. Ponadto na podstawie informacji przekazanych przez Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego Gminy Resko ustalono, że pomost w miejscowości Stara Dobrzyca, przy którym zlokalizowano rozlewające się plamy substancji zanieczyszczającej, należy do Gminy Resko. Przedmiotowy pomost został wybudowany w 2018 r. i przed oddaniem do użytkowania został zaimpregnowany olejem lnianym, który jest bezpieczny dla środowiska. Od tego momentu do chwili obecnej nie prowadzono na nim żadnych prac konserwatorskich, które mogłyby stanowić ewentualną przyczynę zanieczyszczenia.

Równocześnie informuję, że obecnie sprawę dwukrotnego zanieczyszczenia wody w Jeziorze Dobrzyca, które miały miejsce w grudniu 2020 r. oraz styczniu 2021 r. i mogły spowodować obniżenie jakości wody w tym akwenie, bada Prokuratura Rejonowa w Łobzie w ramach wszczętego śledztwa. Ewentualne dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzone w uzgodnieniu z Gminą Resko lub organami ścigania.

dr Marek Chabior
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska

Prokuratura Rejonowa w Łobzie nadal prowadzi śledztwo w tej sprawie

- Postępowanie jest prowadzone w kierunku ustalenia przyczyny, lub sprawcy spowodowania tego zanieczyszczenia wody. Nadal oczekujemy na wydanie opinii biegłych, dopiero na tej podstawie prokurator podejmie dalsze czynności w tym postępowaniu - poinformowała nas prokurator Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Resko24.pl, fot. archiwum

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x