Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

Centrum Usług Społecznych w Resku informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r.

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udziela:

Małgorzata Kowalczyk-Kała

inspektor ds. organizacyjnych i obsługi mieszkańca
e-mail: sekretariat@cus.resko.pl
tel. 537 837 839

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Resko, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom/słuchaczom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Resko.

Miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł,

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów, zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach. Organizatorem ww. zajęć może być wyłącznie szkoła do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium,
 • pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (z wyłączeniem wyżywienia) w szczególności opłaty za bilety komunikacji zbiorowej, za internat, bursę do wysokości przyznanego stypendium (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) – refundacja bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedstawionych dokumentów,
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników i innych pomocy) – refundacja bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedstawionych dokumentów. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (zakup podręczników i innych pomocy) – zakup bezpośrednio przez CUS.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w terminie  do dnia 15 września danego roku szkolnego w Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Monte Cassino 10 I piętro pok. 102.

Poniedziałek, wtorek, czwartek, - 7.15 -15.15

Środa- 7.15-17.15

Piątek – 7.15- 13.15


Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Centrum Usług Społecznych w Resku.
 2. Dołączenie do wniosku zaświadczenia/oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
 3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń/oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.
 4. Zamieszkanie na terenie Gminy Resko.
 5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 6. Trudna sytuacja materialna ucznia – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego, tj. 528,00 zł.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.),
 • Uchwała nr XXV/202/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Resko.

Centrum Usług Społecznych w Resku

Piotr Bartnicki
Redaktor: Piotr Bartnicki
"Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do ludzi" - Stanisław Jerzy Lec

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x